Aritmik İlaçların Farmakolojisi

Kardiyak kas elektrofizyolojisi:

a1Faz 0: İstirahat (-90mV)

Faz 1: Hızlı depolarizasyon (Na+ girişi), voltaj bağımlı hızlı Na+ kanalları kapanınca sona erer.

Faz 2: Plato (Ca++ girişi), yavaş Ca++ kanallarının kapanmasıyla sona erer.

Faz 3: Repolarizasyon (K+ kaybı, hücre dışına K+ çıkışı), yavaş K+ kanallarının kapanmasıyla sona erer.

Faz 3’ün son kısmı: Relatif refrakter periyod.

Antiaritmik İlaçların Sınıflandırılması (Vaughan Williams Sınıflaması)

 • Sınıf 1: Na+ kanal blokörleri
  • 1a: Kinidin, Prokainamid, Disopiramid
  • 1b: Lidokain, Mekseletin, Tokainid
  • 1c: Flekianid, Profanenon, Morikizin
 • Sınıf 2: ß blokörler
  • Propanolol, metoporolol, atenolol, sotalol gibi
 • Sınıf 3: Aktiyon potansiyelini uzatanlar ve refrakter periyodu uzatanlar
  • Amiodarone, Dofetilid, Sotalol gibi
 • Sınıf 4: Ca++ kanal blokörleri
  • Verapamil, Diltiazem gibi

LİDOKAİN:

 • Sınıf 1b
 • Hızlı Na+ kanallarına bağlanır.
 • Repolarizasyon sonrası istirahat haline geri dönüşü engelleyerek ventriküler aritmiyi kontrol eder.
 • Membranları stabilize ederek lokal anestezik etki eder.
 • SSS üzerinde edatif, analjezik, antikonvülzan etkilidir.
 • Etkisi 45-90sn’de başlar, 10-20dk sürer.
 • Terapötik lidokain seviyesi: 1,5-6 mCg
 • SSS etkileri >5mCg üzerinde görülür.
 • Endikasyonları:
  • Ventriküler aritmi ve ektopiler
  • En son İKYD kılavuzlarında VF/nVT’de amidoraon’a alternatif olarak önerilmektedir.
 • Doz ve uygulama:
  • Yükleme dozu: 1-1,5mg/kg, her 5-10dk arayla 0,5-0,75mg/kg ek boluslarla
  • Toplam doz max 3mg/kg’a kadardır.
  • >70y, KKY veya KC hastalığı olanlarda doz %50 azaltılmalıdır.
 • Yan etkileri (Doz >5mCg olunca):
  • Konuşmada bozulma, baygınlık hissi, konfüzyon, bulantı, psikoz ve nöbet
 • Lidokain; bilinen amid tip anestetiklere sensitivitesi olan ve yüksek dereceli SA ve AV bloğu olan hastalarda KE’dir.

PROKAİNAMİD:

 • Hızlı Na+ kanallarına bağlanıp repolarizasyon sonrası istirahate dönüşü inhibe eder (1a).
 • Antikolinerjik etkilidir.
 • Yüksek dozlar, antikolinerjik etkiyi arttırır hatta otomasiteyi arttırabilir (pro-aritmik etki)
 • Ca++ transportunu engelleyerek miyokardın kasılma gücünü azaltır.
 • Yüksek dozda periferik vasküler dilatasyon sonucu hipoTA yapar.
 • HipoTA’ya refleks sinüs taşikardi ortaya çıkar.
 • Etkisi 5-10dk içinde başlar.
 • KKY ve renal disfonksiyonu olanlarda doz azaltılmalıdır.
 • Ventriküler aritmileri baskılamak için 4-8mCg ilaç düzeyi yeterlidir.
 • Endikasyonları:
  • Stabil VT
  • LV fonksiyonu korunmuş hastalarda tipi bilinmeyen geniş kompleksli taşikardi
  • WPW ile ilişkili ya da ilişkisiz AF ve PSVT dahil SVT’leri döndürmek için kullanılır.
 • Doz:
  • 25-30dk süre ile 20mg/dk dozunda İV infüzyon
  • 1-4mCg/dk infüzyon hızı aritmiyi baskılamak için kullanılır.
 • Yan etki:
  • Miyokardiyal depresyon
  • QRS ve QT uzaması
  • VT, VF, AV tam blok: Bu EKG değişikliklerinden biri görüldüğünde ilaç kesilmelidir.
  • Agranülositoz, loköpeni, trombositopeni

Beta Blokörler (Sınıf 2):

Temel olarak katekolaminlerin etkilerini, beta reseptörler üzerinden bloke ederler.

Kardiyoselektivite, intrinsik sempatomimetik aktivite, alfa adrenerjik blokaj aktivitesi, membran stabilize edici etkisi ve farmakokinetik özellikleri açısından farklıdırlar.

Kardiyoselektifler: Bu ilaçlar astım, KOAH ve DM hikayesi olanlarda daha iyi bir seçimdir.

 • Asebutolol
 • Atenolol
 • Esmolol
 • Metoprolol

İntrinsik Aktivite (İSA +):

 • Asebutolol
 • Karteolol
 • Penbutolol
 • Pindolol

Alfa-blokörler: (aynı zamanda alfa blokaj etkisi de olanlar)

 • Labetolol (hem alfa hem de beta blokördür)

Membran stabilize ediciler:

 • Propranolol
 • Asebutolol
 • Pindolol
 • Alprenolol

ESMOLOL (Brevibloc®)

 • ß1 reseptör blokajı yapar.
 • Bronş ve vasküler düz kaslardaki ß2’lere minimal etkilidir.
 • Negatif inotropik ve kronotropiktir.
 • Etki başlangıcı 1-4dk (En kısa etki sürelidir).
 • Yarılanma ömrü: 9dk. (İlaç sonlandırıldıktan sonraki 30dk içinde etkileri geri döner).
 • Endikasyonları:
  • AF
  • Atriyal flutter
  • Supraventriküler aritmiler
  • AMI iskemisindeki sinüs taşikardisinde
 • Doz ve uygulama:
  • Yükleme dozu: 500mCg/kg 1 dk’da İV bolus
  • Ardından 50mCg/kg/dk 4dk süresince İV infüzyon
  • Yanıt yoksa bolus dozu tekrarlanmalı, infüzyon iki katına çıkarılmalıdır.

Not: Brevibloc doz şeması için lütfen tıklayın.

 • Yan etkileri:
  • HipoTA (en yaygın YE)
  • Senkop
  • Kalp bloğu

LABETOLOL

 • Kardiyoselektif olMAyan Beta blokör ve selektif alfa1 blokördür.
 • Etki başlangıcı 2-5dk (İV).
 • MI hastalarında HT tedavisi için iyi bir seçenektir.
 • Akut nörolojik acilli hastalarda kullanılabilir.
 • Dozu:
  • Başlangıç dozu: 20mg İV bolus
  • Sonrasında istenen etkiye ulaşana dek veya
  • Toplam dozu 300mg’ı geçmeyecek şekilde tekrarlayan dozları her 10dk’da bir 40-80mg’dır.
 • Semptomatik ortostatik hipoTA’ya neden olabileceğinden hastalar supin pozisyonda yatırılmalıdır.
 • En sık YE: Ortostatik hipoTA’dır.

PROPRANOLOL

 • Beta blokaj
 • Sinüs hızını yavaşlatır
 • AV iletiyi baskılar
 • Kardiyak outputu azaltır.
  • Etki başlangıcı (İV): 1dk, (PO): 1-2 saat
  • İV doz oral dozun yaklaşık 1/10’udur.
  • Supraventriküler aritmilerin çoğunda endikedir.
 • Doz: 0,5-1 mg İV. Doz 2dk sonra tekrarlanabilir.
 • İlaç genel olarak astım ve allerjik rinitli hastalara verilmez.

SOTALOL

 • İSA (-)’tir.
 • Membran stabilize edici etkisi yoktur. Kardiyoselektif değildir.
 • PO uygulamada etki süresi 2-3 saattir.
 • Diğer antiaritmik ilaçlara dirençli ventriküler aritmilerin baskılanması için etkilidir.
 • Başlangıç dozu: PO 80mg 2×1
 • Torsad’lı, uzamış QT’li, hipokalemik hastalarda pro-aritmik etkinliğe sahiptir.

SINIF 3 ANTİARİTMİKLER:

AMİODARON:

 • Sınıf 3 olmasına rağmen, Sınıf 1,2 ve 4 özelliklerini de gösterir.
 • SA nod’a etki ederek AV iletimi bakılar.
 • Beta reseptörleri ve Ca++ kanallarını bloke ederek kalp hızını ve AV nod iletimini yavaşlatır.
 • Endikasyonları:
  • VF, VT
  • AF ve atriyal flutter
  • Nodal ve geniş kompleksli taşikardiler
  • Nabızsız VT ve VF için 1.basamak ilaçtır. Ayrıca EF’si <%40 olan artiyal aritmilerin tedavisinde endikedir.
 • Doz:
  • VF ve nVT için yükleme dozu 300mg İV bolustur. Gereğinde tekrar 150mg İV bolus verilebilir.
  • Stabil VT ve SVT için doz 10dk’da 100mL %5 dekstroz içinde 150mg İV’dir. Yükleme dozunu takiben 6 saat boyunca 1mg/dk ve sonrasında 18 saat boyunca 0,5mg/dk iv infüzyon verilebilir (24 saatte max 2,2gr).

Pratik hesabı:

100cc SF içinde 1 amp 30dk’da İV infüzyon

Ardından 500cc cam şişe %5 dekstroz içinde 6 amp ilk 6 saatte 33,3cc/sa; sonraki 18 saatte 16,6cc/sa İV infüzyon.

AF’nin kardiyoversiyonu için:

 • Yükleme dozu 5-7mg/kg İV, 30-60dk’da
 • Ardından total doz 10gr olacak şekilde 1,2-1,8gr günlük devamlı İV infüzyon.
 • İyot ve kabuklu deniz ürünleri allerjisi olanlarda KE’dir.
 • KKB veya Beta blokörler ile amiodaron’un eş zamanlı kullanımı; sinüs bradikardisi, sinüs arresti ve AV bloğu potansiyelize eder.

İBUTİLİD:

 • Aksiyon potansiyeli süresini ve efektif refrakter periyodu uzatan sınıf 3 ajandır.
 • İV doz sonrası etki başlama süresi 20-30dk, etki süresi 24 saattir.
 • Yeni başlangıçlı AF ve flutter’ın sinüs ritmine hızlı döndürülmesinde endikedir.
 • Sadece İV infüzyon ile kullanılır.
 • Yükleme dozu
  • Hasta >60kg ise: 50mL %5 dekstroz içinde 1mg, 10dk’da İV
  • Hasta <60kg ise: 0,01 mg/kg 50mL %5 dekstroz içinde İV 10dk’da verilmelidir
  • 10dk aralıklarla doz tekrarlanabilir.
 • Hastalar QTc intervali bazal değerine dönene kadar veya infüzyon sonrası en az 4 saat devamlı EKG monitörizasyonu ile gözlenmelidir.

SINIF 4 (KKB):

DİLTİAZEM:

 • Dihidropiridin türevi olMAyan Ca++ kanal antagonistidir.
 • Hücre dışı Ca++’un kalp düz kasındaki yavaş kanallar boyunca akışına etki eder.
 • Koronerleri vazodilate eder.
 • O2 tüketimini azaltır.
 • Etkisi İV: 2-3dk; PO: 15-60dk içinde başlar.
 • Etki süresi tek doz İV uygulama sonrası 1-3 saattir.
 • Endikasyonları:
  • PSVT’nin normal sinüs ritmine hızlı döndürülmesinde.
  • AF ve flutter’da ventriküler yanıtı yavaşlatmada etkilidir.
  • Aksesuar bypass yolu varlığını düşündüren geniş komplek taşiaritmilerin tedavisinde KULLANMA! (WPW).
 • Doz:
  • Yükleme dozu: 2dk içinde 0,25mg/kg İV bolus
  • Yanıt yoksa 15dk içinde 0,35mg/kg 2dk.da İV bolus tekrar.
  • Başlangıç infüzyonu: 5mg/saat, gereğinde 15mg/saat’e kadar arttırılabilir.

VERAPAMİL:

 • Ca++ kanal natagonisti ve sınıf 4 ajandır.
 • Kardiyak ileti sistemi üzerinde daha güçlü inhibitör etkiye sahiptir.
 • İV uygulama sonrası 5dk içinde etkisi başlar.
 • Etki süresi: 30-60dk
 • Yarılanma ömrü: 2-8 saat
 • Endikasyonları:
  • Dar komplek PSVT’lerin sonlandırılmasında
  • AF ve flutter’da ventriküler yanıtın kontrolünde adenozin ve diltiazem kadar etkilidir.
 • Aksesuar bypass yolu olanlarda KULLANMA!!! (WPW).
 • Doz:
  • PSVT tedavisi için başlangıç doz: 2dk içinde 5-10mg İV bolus.
  • Verapamil uygulamasından önce ve sonra KB kontrolü hızlıca yapılmalıdır.
  • Verapamil’e bağlı hipoTA’yı önlemek için Ca+ klorid veya glukonat ile profilaksi yapılabilir.
  • HT tedavisi için başlangıç doz: Her sabah 240mg’dır.
 • Eş zamanlı beta blokör, başka antihipertansifler ve antiaritmikleri kulanlarda, etkiler potansiyelize olabilir, dikkat!

ATROPİN:

 • Antimuskarinik bir ajandır.
 • Vagal aktiviteyi bloke ederek sinüs nod otomasitesini ve AV nod iletimini artırır.
 • Etki başlangıcı hızlıdır. 2-4dk içinde kalp hızında artış olur, etki süresi 5 saat kadardır.
 • Semptomatik sinüs bradikardisinin tedavisinde kullanılır.
 • Genel olarak nod seviyesindeki AV bloklarda etkilidir.
 • Doz:
  • Bradikardi için yükleme dozu 0,5mg hızlı İV bolustur. Her 3-5dk’da bir tekrar edilebilir
   (max 0,04mg/kg).
  • Endotrakeal yoldan uygulanırken İV dozun 2-2,5 katı kullanılmalıdır.

ADENOZİN:

 • SA ve AV nodal dokularda geçici negatif inotropik, dromotropik ve kronotropik etkilir.
 • AV nodu içermeyen re-entran SVT’ler, adenozin ile sonlandırılamaz.
 • WPW’li hastalardaki anterograd iletili aksesuar yolda etkili değildir!
 • Etki başlangıcı 20-30sn
 • Etkinin sonlanması 60-90sn.
 • Adenozin, birçok hücre tipi tarafından hızlıca parçalanır ve yarı ömrü bu nedenle 10sn’den daha azdır.
 • Adenozin, SVT’nin acil tedavisinde kullanılır.
 • Re-entran PSVT’lerin sonlandırılmasında etkili olmasına rağmen dakikalar içinde aritmi tekrar ortaya çıkar.
 • 2. veya 3.derce kalp bloğunda veya kalp pili olmayan hasta sinüs sendromlu hastalarda KE’dir!
 • Doz:
  • 1-2sn içinde 6mg İV bolus
  • Aritmi devam ederse 2dk içinde sonra 12mg İV
  • 2dk sonra 12mg doz tekrarlanabilir.
  • Her uygulama sonrasında 1-2mL SF verilmelidir.

DİGOKSİN:

 • 3 temel etkisi vardır:
  1. Kalp kasılmasının gücünü, dayanıklılığını ve hızını arttırır (pozitif inotropik)
  2. Kalp hızını yavaşlatır (negatif kronotropik)
  3. AV nod üzerinden iletim hızını yavaşlatır (negatif dromotropik)
 • Na-K-ATPaz’ı inhibe eder.
 • Hücre içinde Na+ artışı ve K+ kaybı olur.
 • Na-Ca pompası aktive olur, Ca++ uyarı etkinliği ve konsantrasyon birlikteliğini arttırır.
 • Digoksin, WPW’nun tedavisinde kullanmamalıdır!!! Çünkü aksesuar yol aracılığıyla olan iletiyi arttırabilir!! → AF ve flutter’ın varlığında hızlı ventriküler yanıt ve VF ile sonlanabilir!!!
 • Etki başlaması İV: 5-30dk sonra
 • KKY’de kardiyak outputu iyileştirir.
 • AF ve flutter ile PSVT ventriküler yanıtı kontrol etmek için kullanılır.
 • KKY’de mortaliteyi değil, hastanede kalış süresini azaltır.
 • Doz:
  • AF için yükleme İV: Her 2 saate bir 0,25mg (Max total doz 1,5 mg)
  • İV digoksin, 5dk’dan daha uzun sürede uygulanmaldır.
  • Amiodaron, verapamil, diltizaem, eritromisin gibi birçok ilaç igoksin seviyesini arttırabilir!!!
 • Yan etkiler:
  • Genellikle GİS kaynaklı; karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma.
  • En yaygın aritmiler VT, nodal taşikardi, yüksek dereceli AV bloklu SVT
  • HipoK+, digoksin’in toksisite riskini arttırı!!! Belirgin digoksin toksisitesinin kendisi ise hiper+ yapar!!!

İSOPROTERENOL

 • B1 ve B2 blokördür.
  • B1: miyokardda kronotropik ve inotropik etki artışı
  • B2: düz kaslarda gevşeme
 • Etkisi 1-5dk.da başlar, 1-2 saat sürer.
 • Endikasyonları:
  • İnatçı torsades ve inatçı semptomatik bradikardinin geçici kontrolü ile sınırlıdır.
 • Dozu:
  • Devamlı infüzyon ile 2-10 mCg/dk.

MAGNEZYUM:

 • Düz kas kontraktilitesini, vazomotor tonusu arttırır.
 • Na-K-ATPaz aktivasonu yapar.
 • Ca++ kanal blokajı ile sinir iletimini arttırır.
 • AV iletimi uzatır.
 • Mutlak refrakter periyodu uzatır.
 • Etki süresi İV: 30dk
 • Endikasyonu:
  • Torsades ve inatçı VT/VF’de endikedir.
 • Dozu:
  • Spontan dolaşımlı hastalarda 20-60dk.da 50-100mL %5 dekstroz içinde 1-4gr İV
  • Kardiyak arrestli hastalarda 1-2dk içinde 10mL %5 dekstroz içinde 1-2gr İV
 • YE: HipoTA

Kaynak: Dr.Serdar ÖZDEMİR’in ilgili sunumu

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s