Akut Kolesistit

İnflamasyonun ardından bakteriyel invazyon gelişirse ⇒ kolanjit, ampiyem, amfizematöz kolesistit…

Bilier sistem hastalıklarından, en sık görülen 4 acil klinik tablo:

 • Bilier kolik
 • Kolesistit
 • Pankreatit
 • Asendan kolanjit

BİLİYER KOLİK: Sağ üst kadranda, yaklaşık 2-6 saat sürüp, spontan olarak tekrarlayan bir ağrıdır.

• Safra kesesi boynu yada sisitik kanalın geçici tıkanması ile,
• Geniş bir semptom aralığına sahip,
• Şiddeti değişebilen epigastrik yada sağ üst kadran ağrısı (aralıklı veya kolik),
• Sıklıkla bulantı ve kusma ile birlikte,
• Hastaların 1/3’ünde yemekle ilişkisiz,
• Ağrı atağı sıklıkla 2-6 saatte sonlanır,
• Tekrarlayan epizodlar sık değildir, genellikle 1 haftadan daha uzun bir aralık olur.

Semptom insidansı akşam 21-sabah 4 arasında en yüksek,
• Peritonit bulguları olmaksızın, sağ üst kadran veya epigastrik hassasiyet,
• Kusmaya bağlı volüm açığı olabilir,
• Ayırıcı tanıda: dispepsi, peptik ulcus, gastrit, özafageal reflü, M I(yaşlı hastada), renal kolik…

AKUT KOLESİSTİT
• Safra kesesinde iltihabi değişiklik,
• Kliniği bilier koliğe benzer, tipik olarak 6 saatten uzun süren ağrı,
• Ateş titreme, bulantı, kusma ve iştahsızlık,
• Benzer atak veya tanı konmuş safra taşı öyküsü verebilir,
• Başlangıçta iyi lokalize edilemeyen üst kadran ağrısı, sonrasında sağ üst kadran ağrısı,

Akut kolesistitte enflamatuar yanıt 3 mekanizmaya bağlıdır:

 

 1. mekanik
 2. kimyasal
 3. infeksiyöz
 • %10’unda perforasyon…
 • Kolesistik-enterik fistüle bağlı safra ileusu…
 • Safra kesesi içeriği peritoneal boşluğa sızarsa peritonit…

Akut akalkülöz kolesistit:

• Tanısı güç komplikasyonları sıktır,
• Tüm akut kolesistitli olguların %5-10,
• Hızlı agresif klinik seyir,
• Daha çok diabetik, yaşlı, travma veya yanıklı hasta, uzamış doğum, major cerrahiyi takiben veya sistemik vaskülitli hastalarda, TPN, yoğun bakım hastası, sepsis, kollajen doku hastalıkları, safra kesesi CA….

• Akalküloz ve kalküloz kolesistit ayırımı güçtür,
• Akalküloz kolesistit genelde başka bir patolojinin komplikasyonu olarak görülür

Kronik kolesistit; tekrarlayan safra kanalı obstrüksiyonlarına bağlı.

 • Tekrar eden injuriye bağlı olarak zayıf fibrotik safra kesesi duvarı…
 • Bakteriyel enfeksiyon/akut enflamasyon olmaksızın distansiyon ve hidrops…
 • Aşırı kalsifikasyon, “porselen kese”

Amfizematöz kolesistit; safra kesesinin gaz üreten mikroorganizmalar ile enfeksiyonu sonucu…

DM, bayan, akalküloz kolesistitlerde safra kesesi duvarı yada lümeninde gaz olması..

 • Safra taşlarıyla ilişkisi değişken…
 • Hızlı progresyon…
 • Perforasyon/ gagren sebebiyle %15’lere varabilen mortalite…

Safra çamuru; kolesterol monohidrat kristalleri, kalsiyum bikarbonat pigmenti ve diğer kalsiyum tuzları…

 • Muhtemelen safra kesesi dismotilitesine bağlı
 • Abdomen USG ile tespit
 • Rezorbe olabilir, safra taşlarına dönüşebilir, komplike olabilir…

Kolanjit; parsiyel/komplet safra kanalı obstrüksiyonuna bağlı asendan enfeksiyon…

Koledokolitiyazis; ana safra kanalında taş olması…

 1. Primer
 2. Sekonder (safra kesesinden düşen taş)

Epidemiyoloji: Kadınlarda daha sık.

Safra kesesi kontraksiyonlarını bozan durumlar: Gebelik, Obezite, Obez hastalardaki hızlı kilo kaybı, DM, TPN

Safra taşları biliyer traktusa geçtiğinde ⇒ ağrı, bulantı, kusma…
İlk obstrüksiyon biliyer sistem kontraksiyonlarıyla çözülemezse ⇒ mekanik, kimyasal ve enfeksiyöz yanıt!

 • Enfeksiyöz ajanların %74’ü Gram (-) bakteriler (%36 E. Coli, %15 Klebsiella), %15’i Gram (+) bakteriler (%6 enterokok, %3 staf, %2 strep), %5 bacteroides, %3 clostridium…
 • Polimikrobiyal enfeksiyon yaygın…

Kolesistektomiden sonra,

 1. cerrahi sırasında bırakılan/kısa süre sonra ana kanalda oluşan taşlar “rezidü” taş,
 2. aylar/yıllar sonra semptom veren taşlar “rekürren” taş

Klinik:

 • Safra kesesi distansiyonuna bağlı klasik sağ üst kadran ağrısı…
 • Epigastriuma, sırta, sağ omuza yayılım…
 • 21:00-04:00 sirkadiyen
 • 01:00 gibi pik
 • Ağrı yemekle ilişkili olmak zorunda değil!!!
 • Bulantı, kusma (distansiyona bağlı), terleme, ateş

• Hasta toksik görünümde ve sıkıntılı,
• Ateş %32,
• Volüm açığı,
• Batında distansiyon,
• Hipoaktif barsak sesleri,
• Murphy bulgusu(%97 sensitif),
• %20 ele gelen kitle,
• Sarılık pek görülmez,
• Jeneralize batın rijiditesi, rebound, defans varlığı perforasyon veya diffüz peritoniti düşündürmeli

Biliyer koliğe bağlı ağrı ve diğer semptomlar 1-5 saat …

Daha uzun sürüyorsa;

 • Akut kolesistit
 • Kolanjit
 • Akut pankreatit

Tanı:

Öykü + Fizik muayene + Laboratuvar + Görüntüleme

Murphy bulgusu anlamlı

Akut kolesistit için tanısal kriterler:

 • Lokal bulgular:
 1. Murphy bulgusu
 2. Sağ üst kadranda kitle, ağrı, hassasiyet
 • İnflamasyonun sistemik bulguları:
 1. Ateş
 2. Yükselmiş CRP ⇑
 3. Yükselmiş WBC ⇑
 • Görüntüleme:
 1. Safra kesesi duvar kalınlığının >3mm olması
 2. Perikolesistik sıvı
 3. Bilier kanal çapının >7mm olması

• Lökositoz; genelde 12000-15000
• Biluribin artışı % 20
• ALP normal/hafif artmış,
• Amilaz, lipaz pankreatiti dışlamak için bakılır,
• TİT; idrar yolu enfeksiyonunu dışlamak için,
• Gebelik testi, obstetrik nedenleri,
• Elektrolitler, BUN, kreatinin, glukoz DM ketoasidozu dışlamak ve volümü değerlendirmek için bakılmalıdır.

p15Direkt grafide; taşların en fazla %20’si görülüyor…

 • Safra kesesi duvarında hava (amfizematöz kolesistit)…

USG:

 • Sağ üst kadran USG’nin sensitivitesi %78-94…
 • Safra taşlarını göstermede %95’lere varan doğruluk oranı…

Safra kesesi duvarının normal kalınlığı: 3 mm.

 • Çoğu vakada duvar kalınlığı >5 mm.

Safra kanalının normal genişliği: 7 mm

p17

BT:

Diğer karın içi patolojilerden şüphelenildiğinde en yararlı tetkik,
• Safra taşları, duvar kalınlaşması, perikolesistik sıvı görülebilir,
• Kolesistitte %50 sensitif !!!!
• Safra kesesi taşlarını %20 atlar!

p16

Ayırıcı Tanı:

• Gastrit,
• Peptik ülser,
• Hepatit veya hepatik abse,
• Pankreatit,
• Fitz-hugh-curtis sendromu,
• PID,
• Pyelonefrit,
• Plörezi,pnömoni,
• AMI,
• Diabetik ketoasidoz….

Komplikasyonlar:

 • Perikolesistik abse (EN SIK)
 • Safra kesesi ampiyemi
 • Safre kesesi gangreni
 • Serbest perforasyon
 • Kolesistoenterik (en sık kolesistoduodenal) fistül

Perforasyon:
Mortalitesi %60
Tüm kolesistitlilerin %10’u
Yaşlı ve periferik hastalığı olanlarda

Safra taşı ileusu:
Mortalite %20
2.5 cm’den büyük taşlar sıklıkla terminal ileumda obstrüksiyona neden olur.

Tedavi:

Komplike olmayan bilier kolik spontan iyileşirken, kolesistit, pankreatit ve kolanjit yatış gerektirir (acil cerrahi konsultasyonu).
Sepsis ve sistemik toksisite bulguları cerrahi tedavi ve yoğun bakıma yatış gerektirir.

Biliyer kolik için: Opioid analjezikler ve ketorolak gibi NSAII

Semptomatik safra taşı için esas tedavi: Laparoskopik kolesistektomi …

Safra taşı (+), semptom(-), risk faktörü (-) ise tedavi verme.

Akut kolesistit ve komplikasyonlarının yönetimi için hospitalizasyon

Ana safra kanalında taş (+)/safra yolları geniş ⇒ ERCP

Narkotikler, safra ve Oddi sfinkter basıncını düşürür (⇓)

Semptomatik tedavi: antiemetik, antispazmodik

Analjezi:

 • Meperidin (0,5-1,0mg/kg İV,İM)
 • Ketorolak (15-30mg İV yada 30-60mg İM)

Tanı konur konmaz antibiyotik:

 • 3. kuşak sefalosporinler (sefotaksim/seftriakson 1 g IV) + metronidazol

veya

 • Florokinolon + metronidazol

Sepsis yoksa 3.kuşak sefalosporin

 

 • Sefotaksim 1-2 gr İV 3×1
 • Seftazidim 1-2gr İV 3×1

 

Sepsis varsa üçlü antibiyoterapi

 

 • Ampisilin 0,5-1,0 gr İV 4×1
 • Gentamisin 3 mg/kg/g 3 doza bölerek
 • Klindamisin 1200-2700 mg/g 2,3 veya 4 doza bölerek

Risk faktörü olan hastalarda antibiyotik seçimi daha geniş spektrumlu olmalı:

 • Ampisilin + Sulbaktam
 • Ampisilin + Gentamisin
 • İmipenem
 • Piperasilin + Tazobactam

İnatçı kusma ve bulantı varsa nasogastrik sonda ile mide dekompresyonu

Özetle:

Komplikasyonsuz bilier kolik:

 

 • Hidrasyon, antiemetik, analjezik, oral alımın görülmesi, poliklinik kontrolü, analjezik reçetesi

Akut kolesistit:

 

 • Nazogastrik, hidrasyon, antibioterapi, analjezi, g.cerrahiye yatış

Akut kolesistit’te taburculuk:
• Afebril ve normal vital bulgular,
• Minimal ağrı ve hassasiyet,
• Laboratuar değerleri normal yada normale yakın,
USG’de koledoğu normal olup, perikolesistik sıvı olmayanlar,
• Altta yatan hastalığı olmayanlar,
• Genç yaş, gebe olmayanlar,
• Ertesi güne cerrahi kontrolu planlananlar,
• Oral antibiyotik ve az sayıda analjezik reçetesi ile taburcu edebilecek hastalar


Akut kolanjit: Obstrüksiyon + Enfeksiyon

İntrahepatik veya ekstrahepatik safra yolları tıkanıklığı, safra stazı ve infeksiyonun birlikte görüldüğü lokal veya sistemik patolojik değişiklikler

 • Charcot triadı: Ateş + Sarılık + Sağ üst kadran ağrısı
 • Reynolds pentadı: Mental durum değişikliği + Şok + Ateş + Sarılık + Karın ağrısı
 • Agresif volüm replasmanı, geniş spektrumlu antibiyoterapi…

ASENDAN KOLANJİT:

• Yüksek mortalite!!!!
• Safra kesesi, bilier ağaç ve intahepatik safra yollarının pürülan enfeksiyonudur.
• Bakteriyel süperenfeksiyon veye septisemi ile birlikte koledokta tam tıkanma sonucu oluşur (genelde taş, daha az tm.)
• Ateş, sarılık, sağ üst kadran ağrısı (charcot triadı)
• Charcot triadı sadece %25 hastada pozitif.

Tıkanma; safra yolunda taş, darlık, bilioenterik anastomozlar, tüp veya endoprotezler, PTK, ERCP, T-tüp kolanjiografi gibi girişimlerle olabilir.

Safra yolları hastalığı öyküsü, geçirilmiş safra yolları girişimi tanıyı destekler

Dilate intrahepatik safra yolları:

p33Kolelitiazis:

p34Koledokolitiazis:

p35

Kesin tanı: ERCP, PTK ile.
• Tedavi: geniş spektrumlu antibioterapi,
• Acil safra yolu drenajı:
ERCP + nasobilier drenaj
PTK + drenaj
Cerrahi drenaj
• Genel durum bozukluğunda T-tüp drenaj

Kronik kolesistit: Akut kolesistittekine benzer, daha hafif, daha uzun süreli semptomlar

 • USG’de porselen/hidropik kese

Amfizematöz kolesistit: Özellikle diyabetik hastalarda

 • Etken C. Perfringens
 • Safra kesesi duvarında hava!!!
 • Gangrenöz kolesistite ve sepsise gidiş sık, kötü prognoz…

Mirizzi sendromu: Pablo Mirizzi (1948)

 • Safra kesesi boynu ya da sistik kanala impakte olan taşın koledoğa dıştan basısı ile…
 • Koledok obstrüksiyonu mekanik/inflamasyona ikincil
 • Safra kesesi kanserleriyle artmış bir birliktelik
 • Klinik: Biliyer kolik, tıkanma sarılığı, kolanjit ve pankreatit

Kaynak: Doç.Dr.Şule AKKÖSE AYDIN, Dr.Başak ALTINBAŞ’ın ve Dr.Yasin BOZKURT’un ilgili sunumları.

Reklamlar

One comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s